Powrót do nauczania stacjonarnego

Wszyscy uczniowie klas I – VIII wracają do nauczania stacjonarnego z dniem 31.05.2021r.

 1. Uczniowie klasy Ia,Ib, IIIa, IIIb, VIIIa, VIIIb wchodzą do szkoły głównym wejściem, kl. II a, IIb i VIIa, VIIc bocznym od parkingu szkolnego przy Sportkompleksie, klasy IVa, Va, VIa, VIb, VIIb, bocznym od placu głównego (byłe gimnazjum).

Przyznane pomieszczenia kl. IV – VIII

klasa   IV a  – sala 36 –  parter

klasa    V a  – sala 50 –  II piętro

klasa   VI a  – sala 34 –  parter

klasa   VI b  – sala 53 –  II piętro

klasa  VII a  – sala 29 –  II piętro

klasa  VII b  – sala 45 –  I piętro

klasa  VII c  – sala 23 –  II piętro

klasa VIII a  – sala 41 –  II piętro

klasa VIII b  – sala 44 –  II piętro

 1. Dojazd dzieci do szkoły zgodnie z dojazdami z września 2020r.

Dzieci mieszkające w Złotym Stoku lub dowożone przez rodziców przychodzą do szkoły nie wcześniej niż 7.45  klasy I – V oraz 7.55 klasy VI – VIII;

 1. Obiady w szkole będą wydawane dla uczniów dla klas I – VIII. Proszę zgłosić chęć jedzenia posiłków do OPS w Złotym Stoku lub posiłków abonamentowych bezpośrednio do Pana Rafała Beceli.
 2. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły (rekomendowane maseczki chirurgiczne).
 3. Ze świetlicy szkolnej mogą korzystać dzieci rodziców, którzy ze względu na pracę nie mogą zapewnić opieki przed lekcjami czy też bezpośrednio po nich( na zasadach obowiązujących od września 2020).
 4. Dzień 4.VI 2021(piątek) jest dniem wolny od nauki i zgodnie z organizacją roku szkolnego w tych dniach uczniowie klas I – VIII mają dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

Dyrektor szkoły

List DKO

Wrocław 2021-05-17

 Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele! Koleżanki i Koledzy!

 

Trzecia fala pandemii koronawirusa opadła, dzienna liczba zachorowań zmniejszyła się do kilku tysięcy. Wprowadzone obostrzenia oraz masowe szczepienia realizowane w ramach Narodowego Programu  Szczepień przeciw COVID-19 „#Szczepimy się” przyniosły pożądane efekty. Przy tak intensywnym tempie szczepień za kilka tygodni powinniśmy osiągnąć w naszym kraju odporność populacyjną.

Po długich miesiącach wymuszonej przez pandemię koronawirusa nauki zdalnej stopniowo wracamy do szkół: dzieci już uczęszczają do przedszkoli i klas I-III w szkołach podstawowych, od 17 maja w trybie hybrydowym zostaną wznowione zajęcia w klasach IV-VIII w szkołach podstawowych oraz we wszystkich klasach w szkołach ponadpodstawowych, od 31 maja nauka stacjonarna stanie się powszechna.

Marzenia się spełniają, tęsknota nie jest na próżno. Powrót do normalności w oświacie na naszych oczach staje się faktem. Aż się chce wykrzyknąć – nareszcie! Powrót do szkół jest wielką radością, spełnieniem oczekiwań, realizacją pragnień. Przede wszystkim wszakże jest ogromnym wyzwaniem dla wszystkich uczestników szkolnych wspólnot, a także osób i instytucji związanych z edukacją. Nie będzie jednorazowym wydarzeniem, ale procesem. Przed nami trudny czas adaptacji, odnawiania relacji, reintegracji zespołów uczniowskich i pracowniczych, odbudowy wspólnoty. Powrotu do formy psychicznej i fizycznej po długotrwałej izolacji. Uzupełniania zaległości i realizacji podstaw programowych z poszczególnych przedmiotów. Klasyfikacji uczniów i promocji do klasy następnej, wszak zajęcia dydaktyczne kończą się już 25 czerwca. Wśród wielu uczniów i rodziców pojawiają się – co naturalne – obawy jak będzie wyglądał powrót do szkoły, lęk przed wzmożonymi wymaganiami i falą tsunami sprawdzianów.

W tych wyjątkowych chwilach gorąco dziękując za rzetelną i ofiarną pracę oraz ufając w kompetencje Koleżeństwa bardzo proszę o codzienny, promienny uśmiech, zwielokrotnioną empatię, życzliwość i wyrozumiałość. Proszę o wsparcie okazywane wszystkim uczestnikom szkolnej wspólnoty i sobie nawzajem.

Mądrzy nauczyciele w starożytnym Rzymie mawiali: „nil mirari, nil indignari, sed intellegere” – nie dziwić się, nie oburzać, ale zrozumieć. Podążmy tym tropem. Wymagania powinny być dostosowane do możliwości psychofizycznych uczniów. Liczba sprawdzianów (zwłaszcza tych obejmujących większą liczbę jednostek lekcyjnych) winna mieścić się w granicach rozsądku i być zgodna z postanowieniami wewnątrzszkolnego systemu oceniania. Roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych muszą zostać wystawione zgodnie z przepisami prawa oświatowego. Uzupełnianie braków oraz nadrabianie zaległości, które powstały podczas nauczania na odległość potrwa dłużej niż kilka czy kilkanaście dni. Znów sięgnę do skarbnicy mądrości starożytnych Rzymian: „Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo, sic homo doctus fit non vi, sed saepe studendo” (Tak jak kropla drąży skałę/kamień nie siłą, ale ciągłym padaniem, tak człowiek zdobywa wiedzę nie gwałtownie, nie od razu, lecz przez systematyczną naukę).

Spieszę poinformować, że Ministerstwo Edukacji i Nauki przeznaczy 187 mln zł na dodatkowe zajęcia wyrównawcze z poszczególnych przedmiotów, będą one dla uczniów dobrowolne. W ramach przeciwdziałania hipokinezji (długotrwałej bezczynności ruchowej) wdrażany jest ministerialny program „Aktywny powrót uczniów do szkoły po pandemii”, przygotowany we współpracy z Akademiami Wychowania Fizycznego w całym kraju.
W szkołach uruchomione zostaną dodatkowe, dobrowolne zajęcia aktywizujące fizycznie uczniów. Szkolenia adresowane do nauczycieli wychowania fizycznego oraz wychowania wczesnoszkolnego wzbogacające ich warsztat pracy oraz uprawniające do prowadzenia tych dodatkowych zajęć przeprowadzi Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Zajęcia dodatkowe, zarówno przedmiotowe, jak i aktywizujące ruchowo, będą realizowane
w czerwcu br. oraz od początku nowego roku szkolnego 2021/2022.
O szczegółach i terminach będziemy na bieżąco informować szkoły. Zapraszam ponadto do częstego odwiedzania stron internetowych Ministerstwa Edukacji i Nauki (www. men.gov.pl) i Kuratorium Oświaty (www.kuratorium.wroclaw.pl). Obie strony stanowią źródło rzetelnej, aktualnej i użytecznej informacji.

Koleżanki i Koledzy! 

Przyszło nam żyć w ciekawych czasach. Ciekawych czyli wyjątkowych, trudnych, niebezpiecznych. Z jednej strony obfitujących w niepokój i rozterki, z drugiej pełne ważnych zadań i wyzwań. Tym bardziej potrzebne są dobroć
i solidarność, zaangażowanie i cierpliwość .

Jesteśmy wychowawcami i nauczycielami (a każdy nauczyciel wychowuje), którzy nie od wczoraj znają swój pedagogiczny fach. Dysponujemy dużą wiedzą i sporym doświadczeniem, doskonalimy się, dzielimy dobrymi praktykami. Mamy wokół siebie wielu życzliwych ludzi i pomocnych organizacji. Jestem święcie przekonany, że wspierając się i zgodnie współdziałając sprostamy bezprecedensowemu  wyzwaniu, jakim jest powrót do szkół po kilkumiesięcznej przerwie.

A poza tym, jak to pisała nasza poetessa Agnieszka Osiecka: „Świat nie jest taki zły, świat nie jest wcale mdły. Niech no tylko zakwitną jabłonie!”.

Z wyrazami szacunku i serdecznością

Roman Kowalczyk

Dolnośląski Kurator Oświaty

 

Wewnętrzna procedura przeciwdziałania COVID-19

Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa

dotycząca zapobiegania  i  przeciwdziałania COVID-19

na terenie Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Złotym Stoku

ZŁOTY STOK, dnia 1 września 2020r.

aktualizacja z dnia 14.05.2021r.

 Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U.  2019 r. poz.1239),
 2. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U.  2019 r. poz. 59),
 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U.  2020 r. poz. 910),
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2003 r. poz. 69),
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021 poz.824),
 6. Wytyczne Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Głównego Inspektoratu Sanitarnego z dnia 12 maja 2021r.

 Cel procedury:

1.Aktualizacja zasad funkcjonowania szkoły i wyznaczenie sposobów postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy w okresie pandemii COVID -19

 1. Zminimalizowanie ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19 wśród dzieci, ich rodziców oraz pracowników szkoły.

 1. Ogólne zasady organizacji pracy

 1. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Złotym Stoku funkcjonuje z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Kuratorium Oświaty.
 2. Do szkoły wejście mają tylko uczniowie zgodnie z harmonogramem prowadzenia zajęć z podziałem na zajęcia stacjonarne i z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi.
 3. Osoby trzecie w tym rodzice na terenie:
 4. ograniczone zostaje przebywanie w placówce osób trzecich, zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy;
 5. w przypadku konieczności kontaktu bezpośredniego osoby z zewnątrz są zobowiązane do stosowania środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk;
 6. do budynku szkoły mogą wchodzić tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych;
 7. osoby trzecie mogą przebywać tylko na parterze w części korytarza prowadzącej do sekretariatu lub księgowości szkolnej; w pozostałych częściach budynku tylko za zgodą dyrektora szkoły,
 8. ogranicza się dostęp do parkingu szkoły od strony Sportkompleksu, który przeznaczony zostaje do dyspozycji pracowników szkoły i autobusów szkolnych.
 9. Do szkoły nie mogą wchodzić osoby, które są chore, przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
 10. Przy wejściach do szkoły zamieszczona jest informacja o obowiązku dezynfekowania rąk i strukcja użycia środka dezynfekującego..
 11. Na terenie szkoły nie można korzystać z dystrybutora wody pitnej.
 12. Termometr bezdotykowy do pomiaru temperatury znajduje się w sekretariacie.
 13. Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej (m.in. maseczki), zdejmowanyz zachowaniem ostrożności, należy wyrzucić do pojemnika-kosza wyposażonego w worek.
 14. Jeśli w/w odpady pochodzą od osób z podejrzeniem zarażenia koronawirusem, należy je spakować do specjalnego worka foliowego i przekazać do utylizacji.
 15. Sale, w których odbywają się zajęcia są porządkowane i dezynfekowane co najmniej raz dziennie.
 16. Na czas pracy szkoły, drzwi wejściowe do budynku są zamykane.
 17. Na tablicy ogłoszeń w holu znajdują się numery telefonów do organu prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie szkoły.
 18. Przy wejściu głównym oraz wejściach bocznych do budynku szkoły znajduje się informacja o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego.

 2. Zasady organizacji pracy w szkole

Zasady ogólne

 1. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych
 2. Uczniowie poszczególnych klas wszystkie zajęcia edukacyjne odbywają w wyznaczonej stałej sali lekcyjnej z wyjątkiem zajęć z informatyki i wychowania fizycznego.
 3. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 4. Ograniczona będzie aktywność sprzyjająca bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.
 5. Sale, w których odbywają się zajęcia , części wspólne ( korytarze) są wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie zajęć, podczas przerwy
 6. Wyznacza się na korytarzach szkolnych na każdym piętrze strefy spędzania przerw przez uczniów. Strefy przypisane są do danego pomieszczenia.
 7. Korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły będzie organizowane przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi.
 8. Wyjścia poza szkołę będą możliwe tylko w formie wycieczek klasowych przedmiotowych lub integracyjnych bez mieszania grup uczniów.
 9. Zajęcia specjalistyczne, pozalekcyjne odbywają się w wyznaczonych klasach przez nauczycieli prowadzących te zajęcia.
 10. Zajęcia w świetlicy odbywają się w pomieszczeniu świetlicy szkolnej.Zasady zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii podczas korzystania z zajęć świetlicowych zawarte są w regulaminie świetlicy. Środki do dezynfekcji rąk powinny być rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. Świetlicę należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
 11. Na podstawie złożonych przez rodziców/opiekunów deklaracji, dyrektor wyznaczy godziny przebywania  w świetlicy i odbioru uczniów.
 12. Zasady korzystania z zasobów biblioteki określa regulamin.
 13. Zasady korzystania z posiłków w szkole określone są w 8 i § 9.
 14. Korzystanie z szatni dla klas I-III określa regulamin. Uczniowie klas IV-VIII okrycia wierzchnie zostawiają na wieszakach przy wyznaczonych pomieszczeniach w których odbywają zajęcia edukacyjne.
 • 3. Ogólne zasady bezpiecznego zachowania się w budynku szkoły – informacje dla nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych
 1. Pracownik przychodzi do pracy zdrowy, bez jakichkolwiek objawów choroby.
 2. Bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu z szkoły  dezynfekują ręce  płynem do  dezynfekcji , zgodnie z zamieszczoną przy wejściu instrukcją.Dbać o higienę rąk – częste mycie mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotykanie okolicy twarzy, ust, nosa i oczu
 3. Pracownicy administracji oraz obsługi powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami do niezbędnego minimum.
 4. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 5. Zakazuje się przemieszczania pracowników bez ważnego powodu. Pracownicy przemieszczają się wyłącznie w celu wykonywania obowiązków służbowych.
 6. W przypadku stwierdzenia niepokojących objawów zdrowotnych pozostają w domu i zawiadamiają o tym fakcie dyrektora szkoły.
 7. W przypadku stwierdzenia objawów choroby, choroby zakaźnej, w godzinach świadczenia pracy pracownik postępuje zgodnie z zapisami w § 11.
 8. Obszar, w którym poruszał się i przebywał zakażony pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez powiatowy inspektorat sanitarny.

 4. Obowiązki nauczycieli

 1. Nauczyciele świadczący pracę z uczniami na terenie szkoły:
 2. wyjaśniają uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują w szkole, dlaczego zostały wprowadzone. Dbają o pozytywny przekaz powyższych treści w celu wzbudzeniaw dzieciach poczucia bezpieczeństwa oraz odpowiedzialności za swoje zachowanie bez poczucia lęku;
 3. zobowiązani są zwracać uwagę uczniom na konieczność regularnego mycia rąk, szczególnie po przybyciu do szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.
 4. prowadzą profilaktykę prozdrowotną ze szczególnym zwróceniem uwagi na częstotliwość mycia rąk, zasłaniania ust i nosa podczas kichania i kaszlu, niedotykania ust, nosa i oczu oraz bezwzględnie monitorują poprawność stosowania przez dzieci wprowadzonych instrukcji;
 5. prowadzą zajęcia zgodnie z przydzielonymi obowiązkami;
 6. organizują przerwy dla swojej klasy lub grupy przebywając z nimi w:
 • klasach,
 • wyznaczonych strefach,
 • sali gimnastycznej,
 • na świeżym powietrzu na boisku szkolnym,
 • stołówce,
 1. organizują wyjścia uczniów z jednej klasy poza teren szkoły tylko w formie wycieczek dydaktycznych lub integracyjnych;
 2. zgłaszają do dyrektora potrzebę  pomiaru temperatury ciała ucznia w razie zauważenia u niego jakichkolwiek objawów choroby;
 3. odpowiedzialni są za przestrzeganie zasady bezpiecznej odległości dziecka od dziecka i pracownika obsługi podczas: zabaw dowolnych, zabaw ruchowych, zajęć edukacyjnych, pobytu w łazience;
 1. unikają organizowania większych skupisk różnych grup dzieci w jednym pomieszczeniu;
 2. korzystają wyłącznie z wyznaczonych przez dyrektora pomieszczeń sanitarnych;
 3. w przypadku stwierdzenia niepokojących objawów zdrowotnych w godzinach świadczenia pracy pracownik powiadamia przełożonego i postępuje zgodnie z zapisami w § 10.
 4. W razie wystąpienia niepokojących objawów nauczyciel może zmierzyć uczniowi temperaturę.
 5. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
 6. Logopeda i pedagog szkolny przygotowuje gabinet oraz ustala regulamin prowadzenia zajęć. Przychodzą do klas po uczniów z którymi mają zajęcia.
 7. W przypadku korzystania w pracowni językowej ze słuchawek przez uczniów należy każdorazowo zdezynfekować po każdych zajęciach.
 8. W pracowni informatycznej po każdych zajęciach należy dezynfekować klawiatury komputerów.

 5. Obowiązki pracowników obsługi

 1. Pracownicy:
  1. wykonują codzienne prace porządkowe we wzmożonym reżimie sanitarnym, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych oraz sanitariatów i ich wyposażenia;

Zaleca się:

 • utrzymywanie ciągów komunikacyjnych w czystości (podłóg szatni i korytarzy) – mycie raz dziennie lub częściej w razie potrzeby,
 • dezynfekcja powierzchni dotykowych: poręcze, klamki, wyłączniki – raz dziennie oraz w razie potrzeby,
 • dezynfekcja sprzętu i powierzchni płaskich w tym blatów, poręczy krzeseł przynajmniej raz dziennie oraz w razie potrzeby,
 • dezynfekcja toalet – 2 razy dziennie całościowo, doraźnie po każdej przerwie oraz w razie potrzeby,
 • czyszczenie z użyciem detergentów lub dezynfekcję sprzętu na placu zabaw lub boisku co najmniej raz dziennie w dni, w których warunki pogodowe pozwalają na korzystanie z ww.
  1. sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć powinien być regularnie czyszczonyz użyciem detergentu lub dezynfekowany;
  2. po zakończeniu zajęć edukacyjnych wietrzą klasy, dezynfekują  pomoce dydaktyczne, wszelkie   wyposażenie, blaty stołów, krzesła, klamki, podłogi, parapety;
  3. każdego dnia systematycznie wypełniają kartę monitoringu.
 1. Do obowiązków personelu obsługi należy także:
 • sprawdzanie poziomu płynów do dezynfekcji rąk w pojemnikach umieszczonych przy wejściu do szkoły oraz w użytkowanych salach i pomieszczeniach i bieżące uzupełnianie,
 • sprawdzanie ilości rękawiczek jednorazowego użytku i bieżące uzupełnianie,
 • napełnianie i uzupełnianie podajników i dozowników w toaletach, a także ich mycie i  dezynfekowanie,
 • wymiana worków w koszach na śmieci, opróżnianie koszy oraz ich mycie i dezynfekcja.
 1. Przy przyjmowaniu z zewnątrz jakichkolwiek dokumentów lub przesyłek pocztowych/kurierskich wymagane jest stosowanie przez osoby odbierające  środków ochrony osobistej, a także wpisania do Rejestru kontaktu z osobami trzecimi.
 2. Każdorazowo po kontakcie z osobą trzecią  pracownicy myją i dezynfekują ręce.
 • 6. Wymagania dotyczące ucznia
 1. Uczniowie przychodzą do szkoły w  wyznaczonych godzinach za wyjątkiem uczniów dojeżdżających autobusem szkolnym:
 2. uczniowie klas 1 – 3 od godz. 7.45 wejściem głównym bezpośrednio do klas,
 3. uczniowie klas 4 – 8 od godz. 7.55 wejściem bocznym od strony placu głównego bezpośrednio do klas,
 1. Uczniowie dojeżdżający do szkoły autobusem szkolnym muszą stosować się do przepisów obowiązujących w transporcie publicznym tj.;
 1. w trakcie wsiadania do autobusu i przejazdu muszą posiadać obowiązkowo założoną maseczkę zasłaniającą usta i nos,
 2. zająć miejsce wyznaczone przez opiekuna lub kierowcę,
 1. Uczniowie dojeżdżający do szkoły wchodzą do szkoły wejściem głównym a wychodzą z niej od strony parkingu. Po wejściu do szkoły kierują się do świetlicy szkolnej.
 1. Uczeń w szkole:
 1. musi posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym, w tornistrze/plecaku, szufladzie lub szafce szkolnej;
 2. nie może wymieniać się przyborami szkolnymi z innymi uczniami;
 3. nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów (telefonów, zabawek, maskotek itp.);
 4. powinien codziennie przychodzić w czystym, upranym i uprasowanym ubraniu,
 5. dbać o higienę rąk – często myć mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotykać okolicy twarzy, ust, nosa i oczu,
 6. posiadać chusteczki higieniczne
 1. Uczeń nie zmienia obuwia na zmienne do odwołania.
 2. Uczeń powinien bezwzględnie przestrzegać zasad dotyczących dystansu  w kontaktach oraz wykonywać polecenia nauczycieli w tym zakresie.
 3. Uczeń przebywający w szkole powinien być zaopatrzony w śniadanie przyniesione z domu w odpowiednim opakowaniu.
 4. W szkole nie będą dostępne dystrybutory wody pitnej w związku z tym uczniowie powinni być zaopatrzeni przez rodziców w wodę do picia.
 • 7. Wymagania dla rodziców/opiekunów prawnych.

 Rodzice/opiekunowie prawni:

 1. zapoznają się z procedurami obowiązującymiw  szkole na czas trwania pandemii COVID-19  oraz bezwzględnie ich przestrzegają;
 2. mogąprzyprowadzić dziecko do szkoły:
 • wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych;
 • podchodząc wraz z nim tylko do głównego wejścia szkoły. Od tego miejsca dziecko samodzielnie udaje się do pomieszczeń szkoły;
 • odebrać dziecko po zakończeniu zajęć przy głównym wyjściu szkoły,
 • jeśli dziecko uczęszcza na świetlicę to po wyjściu ze świetlicy przy wejściu bocznym od strony parkingu;
 • przyprowadzając/odbierając dziecko do/z szkoły ma obowiązek zachować dystans w kontaktach w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m;
  1. mają obowiązek wytłumaczenia dziecku, że nie może przytulać się do nauczyciela, pracowników szkoły oraz kolegów i koleżanek, chwytać ich za rękę, dotykać;
  2. dbają, aby dziecko nie wniosło do szkoły żadnych zabawek, niepotrzebnych przedmiotów oraz artykułów spożywczych (oprócz wody do picia, śniadania);
  3. ze względu na konieczność zapewnienia szybkiej, skutecznej komunikacji z rodzicami/opiekunami ucznia mają obowiązek przekazać aktualny numer telefonu oraz odbierać korespondencjędziennika elektronicznego;
  4. wyrażają zgodę na pomiar temperatury ciała ucznia, jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych;
  5. Jeżeli rodzic/opiekun lub inni członkowie rodziny przebywają na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.
  6. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy infekcji dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, zostanieodizolowane w wyznaczonym miejscuzapewniając min. 2 m odległości od innych osób. Niezwłocznie powiadamia się rodziców/opiekunów prawnychktórzy zobowiązani są do pilnego odebrania ucznia z szkoły.
  7. Rodzic/opiekun może wchodzić z dzieckiem za zgodą dyrektora szkoły, wychowawcy lub nauczyciela wyłącznie do wyznaczonego obszaru, przy czym rygorystycznie będzie przestrzeganie wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk).
  8. Wejście do szkoły po godz. 8.00 jest możliwe dzwoniąc dzwonkiem umieszczonym przy drzwiach bocznych szkoły. W miarę możliwości należy wcześniej powiadomić telefonicznie sekretariat szkoły tel. 74 81 75 123, wychowawcę lub nauczyciela.
  9. Rodziców zobowiązuje się o przekazanie powyższych zasad wszystkim osobom, które będą przyprowadzać dziecko oraz osobom upoważnionym do odbioru dziecka ze szkoły.

 8. Zasady funkcjonowania kuchni.

 1. Dostawca cateringu powinien być zaopatrzony w maseczkę, rękawiczki i inne środki ochrony osobistej.
 2. Dostawca cateringu przywożonepojemniki zbiorczezostawia przed wejściem bocznym do szkoły od strony parkingu, sygnalizując dzwonkiem dostawę.
 3. Personel kuchenny musi przestrzegać zasad szczególnej ostrożności w zakresie zabezpieczenia epidemiologicznego:
 • ograniczyć kontakty z pracownikami szkoły oraz dziećmi,
 • zachować odległość stanowisk pracy min. 1,5 m lub stosować środki ochrony osobistej.
 1. Szczególną uwagę należy zwracać na utrzymanie wysokiej higieny.
 2. Przygotowanie posiłków do wydania musi odbywać się z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, wymogów sanitarnych, reżimów zalecanych w okresie epidemii.
 3. Należy bezwzględnie dbać o czystość i dezynfekcję pomieszczeń kuchennych, myć i dezynfekować stanowiska pracy, sprzęt kuchenny.
 4. Pracownicy kuchni w sposób szczególny muszą dbać o właściwą higienę rąk poprzez mycie i dezynfekcję, m.in.:
 • przed rozpoczęciem pracy,
 • przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia,
 • po zajmowaniu się odpadami, śmieciami,
 • po zakończeniu procedur czyszczenia, dezynfekcji,
 • po skorzystaniu z toalety,
 • po kaszlu, kichaniu, wydmuchiwaniu nosa,
 • po jedzeniu, piciu.
 1. Naczynia należy myć w zmywarce z funkcją wyparzania w temperaturze co najmniej 60 stopni z wykorzystaniem środków myjących.
 2. Ze stołówki należy usunąć pojemniki ze sztućcami, serwetki.
 3. Dania podawane będą uczniom przez wyznaczoną osobę.
 4. Na stołówce może przebywać tylko jedna wyznaczona grupa z nauczycielem, która zajmuje wyznaczone miejsca.
 5. Następna grupa może wejść na stołówkę po wykonaniu przez personel szkoły czynności dezynfekcyjno-porządkowych i po czasie, który wynika ze specyfikacji produktów użytych do dezynfekcji.
 • 9. Zasady korzystania ze stołówki szkolnej przez uczniów.
 1. Posiłki wydawane będą w trzech turach.
 2. Do stołówki mogą wejść tylko uczniowie korzystający z posiłków.
 3. Uczniowie na posiłki będą chodzić zgodnie z ustalonym harmonogramem. Zajmują miejsce wskazaneprzez nauczyciela.
 4. Uczniowie z segmentu B przechodzą korytarzem przez szatnię.
 5. Przed wejściem ona stołówkę uczniowie obowiązkowo dezynfekują ręce.
 6. Posiłek i sztućce podawany jest uczniowi przez wyznaczoną osobę.
 7. Naczynia po posiłkach są odnoszone pojedynczo przez dzieci/uczniów do okienka „zwrot naczyń”, skąd są na bieżąco są odbierane do mycia przez wyznaczonego pracownika kuchni.
 • 10. Postępowanie w przypadku podejrzenia infekcji dróg oddechowych u dziecka
 1. Jeżeli rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka, należy skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu.
 2. Nauczyciel, który zauważył u dziecka oznaki choroby – infekcji dróg oddechowych, niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły
 3. W szkole jest przygotowane pomieszczenie nr 25, służące do odizolowania ucznia, u którego zaobserwowano podczas pobytu w szkole oznaki chorobowe. Niezwłocznie powiadamia się rodzica/opiekuna prawnego o konieczności pilnego odebrania dziecka ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 4. O zaistniałej sytuacji dyrektor, wicedyrektor lub inna wyznaczona osoba niezwłocznie powiadamia rodziców dziecka, SANEPiD w Ząbkowicach Śl. (nr tel. 7481 66 750) oraz organ prowadzący szkołę (74 81 64 164).
 5. Dalsze kroki podejmuje dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym i o podjętych działaniach niezwłoczne informuje rodziców i pracowników szkoły.
 6. Obszar, w którym przebywało i poruszał się uczeń należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 7. Należy ustalić liczbę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach placówki, w których przebywało dziecko podejrzane o zakażenie i zastosować się do wytycznych GIS odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 • 11. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły
 1. Do pracy mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 2. Wyznacza się pomieszczenie nr 25 wyposażone w środki ochrony i płyn dezynfekujący w celu odizolowania osoby w przypadku zaobserwowania objawów infekcji dróg oddechowych.
 3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących infekcję dróg oddechowych – dyrektor w  trybie natychmiastowym odsuwa go od wykonywanych czynności i kieruje do domu informując o konieczności pozostania  domu oraz kontaktu telefonicznego z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej. W razie pogorszenia stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112.
 4. W przypadku pracowników z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, dyrektor szkoły kontaktuje się telefoniczne ze stacją sanitarno-epidemiologiczną w celu dokonania przez nią oceny ryzyka epidemiologicznego. Bezwzględnie należy stosować się w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym przypadkiem wydanych przez powiatowego inspektora sanitarnego.
 5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.);
 6. W  przypadku potwierdzonego zakażenia wirusem SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń  powiatowego inspektora sanitarnego*

*ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części budynku, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zastosować się do wytycznych GIS.

 1. O zaistniałym przypadku choroby lub podejrzeniu zarażenia dyrektor powiadamia wszystkich pracowników oraz rodziców.

 12. Postanowienia końcowe

 1. Aktualizacja procedury wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do 31.08.2021r..
 2. Aktualizacja procedury zostanie opublikowana na stronie szkoły, przesłana jako wiadomość w dzienniku elektronicznym do nauczycieli, rodziców i uczniów oraz udostępniona w formie papierowej w sekretariacie szkoły.
 3. Pracownicy administracji i obsługi zostaną zapoznani z procedurą podczas szkolenia.
 4. O wszelkich zmianach w procedurze będą niezwłocznie powiadamiane osoby zainteresowane.

 

Złoty Stok, 14.05.2021 r.                                                          Agata Pawłowska-Król

dyrektor szkoły

 

 

 

 

 

 

 

 

 

List Kuratora Oświaty

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele! Koleżanki i Koledzy!

 Od ponad roku mierzymy się z bezprecedensowym wyzwaniem, jakim jest pandemia koronawirusa. Codziennością szkół, a w ostatnich tygodniach także przedszkoli stało się nauczanie zdalne. Co najmniej do 18 kwietnia br. przedszkolaki i uczniowie zostaną w domach. Trzecia fala pandemii utrzymuje się na wysokim poziomie, zajętych jest osiemdziesiąt kilka procent łóżek w szpitalach, podobnie rzecz się ma z respiratorami. W najbliższych dniach będą się ujawniać skutki społecznych zachowań w czasie Świąt Wielkanocnych. Trudno się dziwić, że w tej bardzo poważnej sytuacji podejmowane są decyzje o utrzymaniu obostrzeń w różnych obszarach życia gospodarczego
i społecznego, w tym w oświacie. Z drugiej strony przyspiesza akcja szczepień, rząd deklaruje, że do końca czerwca zaszczepieni zostaną wszyscy chętni. Dobroczynnym efektem szczepień milionów Polaków stanie się odporność populacyjna co pozwoli na powrót do normalności.

Dziś nie sposób precyzyjnie określić terminu powrotu do nauki stacjonarnej. Odpowiedzialnie można stwierdzić jedynie, że powrót ów – skorelowany z liczbą zachorowań i sytuacją w służbie zdrowia – powinien być możliwie szybki i rozpocząć się od najmłodszych (przedszkola, klasy 1-3 szkół podstawowych). Jest szansa, że stanie się tak jeszcze w kwietniu.

 To wszystko oznacza, że przez  najbliższe tygodnie, a może i miesiące do zakończenia roku szkolnego 2020/2021 będziemy kontynuować nauczanie na odległość. Jak nigdy potrzebna jest systematyczność, wytrwałość
i konsekwencja.

Gorąco dziękuję Koleżankom i Kolegom za ofiarną pracę i zaangażowanie, za serce wkładane w podejmowane działania. Wiele wskazuje na to, że w walce z pandemią koronawirusa jesteśmy na ostatniej prostej – choć będzie to długa prosta. Na finiszu potrzebny jest największy wysiłek i mobilizacja, na ostatnich metrach daje się z siebie wszystko. Dziękując raz jeszcze proszę o codzienną, rzetelną, z pasją wykonywaną pracę. Jako że długotrwała izolacja przynosi negatywne skutki psychiczne w szczególności proszę o częste komunikowanie się z uczniami i rodzicami. Proszę o zwielokrotnioną empatię, serdeczność i życzliwość. W szczególności polecam uwadze Koleżeństwa relacje z  uczniami niepełnosprawnymi, mającymi trudności w nauce oraz z rodzin dysfunkcyjnych, a także z uczniami zdającymi w tym roku egzaminy (maturalny, ósmoklasisty, zawodowy).

To my, kadra pedagogiczna, odpowiadamy za wykształcenie i wychowanie młodego pokolenia. Wyposażamy je w umiejętności i wiedzę, kształtujemy charaktery, formujemy osobowości. Dodajemy odwagi i skrzydeł. Nam nie wolno opuścić rąk i ustać ze znużenia. My musimy być mocni, zdeterminowani i wytrwali. Wtedy wygramy z przeciwnościami losu i wypełnimy naszą misję.

Upalnym, pamiętnym latem 1980 r. szeroko po Polsce rozlała się fala strajków. Polacy podnieśli się z kolan i zbuntowali przeciw komunistycznej władzy. Rodził się nienależny, samorządny związek zawodowy oraz wielomilionowy ruch społeczny o pięknej i zobowiązującej nazwie „Solidarność”. Na murze okalającym Stocznię Gdańską w sierpniu 1980 r. strajkujący robotnicy umieścili napis: „Tylko solidarność i cierpliwość zapewnią nam zwycięstwo”. To przesłanie jest wyjątkowo aktualne. W chwilach próby weźmy je za własne.

Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia

Roman Kowalczyk

Dolnośląski Kurator Oświaty

Informacja dyrektora

Koniec ferii świątecznych i zimowych dobiega końca.

W związku z dalszym czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkoły informuję, że od dnia 18.01.2021 r.:

 1. klasy I – III uczą się stacjonarnie w szkole,
 2. klasy IV – VIII nadal realizują zajęcia z wykorzystaniem metod i technik na odległość tj. platforma Teams oraz dziennik elektroniczny. Zajęcia edukacyjne odbywają się synchronicznie z planem lekcji, co zobowiązuje uczniów do regularnego uczestnictwa w zajęciach online lub zdalnych.

Uczniowie klasy I wchodzą do szkoły głównym wejściem, kl. II bocznym od parkingu szkolnego przy Sportkompleksie, klasy III bocznym od placu głównego (byłe gimnazjum).

Dowóz dzieci (w autobusie obowiązują maseczki):

Laski – 7.30

Mąkolno zakład – 7.35

Chwalisław – 7.30

Mąkolno – 7.40

Płonica – 7.40

Błotnica – 7.30

 

Dzieci mieszkające w Złotym Stoku lub dowożone przez rodziców przychodzą do szkoły nie wcześniej niż 7.50 klasy I, II oraz 7.55 klasy III;

 1. obiady będą wydawane dla uczniów klas I – III w szkole;
 2. rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły.
 3. ze świetlicy szkolnej mogą korzystać dzieci rodziców, którzy ze względu na pracę nie mogą zapewnić opieki przed lekcjami czy też bezpośrednio po nich( na zasadach obowiązujących od września 2020);
 4. rodzice uczniów klas I – III, którzy otrzymali komputery do nauki zdalnej, mają obowiązek ich oddania w dniu 18.01.2021r.

 

Dyrektor szkoły