Empatyczna Klasa

W roku szkolnym 2021/2022 uczniowie klas 8 Szkoły Podstawowej w Złotym Stoku razem z wychowawcami: Edytą Przedwojewską, Mariolą Charęzą i Alicją Skowron- Serwin przystąpili do II edycji Ogólnopolskiego Projektu „ Emp@tyczna Klasa”.

Projekt skierowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Ma na celu kreowanie postawy lojalności, współpracy i pomocy wśród dzieci i młodzieży. Założeniem projektu jest rozwijanie u dzieci i młodzieży umiejętności odczuwania stanów emocjonalnych innych osób oraz reagowania na dany sposób zachowania.

Empatyczna Klasa jest odpowiedzią na kierunki realizacji polityki oświatowej państwa ogłoszone przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w roku szkolnym 2021/2022 tj. wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro, kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego
i dbałości o zdrowie oraz wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego. Uwzględnia korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.