List kuratora

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych oraz placówek oświatowych,
proszę o upowszechnienie Listu Dolnośląskiego Kuratora Oświaty do rodziców we wspólnocie szkolnej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń, umieszczenie na stronie internetowej szkoły oraz rozesłanie pocztą elektroniczną rodzicom.

Z poważaniem
Roman Kowalczyk
Dolnośląski Kurator Oświaty